Samen sta je nooit alleen

Privacyverklaring

Kracht van Samen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 
Het is ook wenselijk om de algemene voorwaarden van Kracht van Samen te lezen.

We willen je wijzen op je rechten omtrent je persoonsgegevens. Zodanig doen wij er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Kracht van Samen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt het volgende met zich mee:

1. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

2. Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

3. We vragen uitdrukkelijk om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens;

4. We nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van je persoons- gegevens te waarborgen;

5. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

6. Als Kracht van Samen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring nog vragen hebt kunt u contact met ons opnemen.

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam: Kracht van Samen
Naam: Ima van Bergen, Daphne Renardus, Joyce Kersten, Sabine Hoevenaars
Werkadres: Lunerkampweg 5
Postcode: 5245 NB Rosmalen
Telefoonnummer: 06-42387858
Email adres: info@kracht-van-samen.nl


Doel waarom gegevens verzameld worden
Voorafgaand aan een workshop vragen we je persoonlijke gegevens om:
– Je te kunnen voorzien van de benodigde informatie;
– Je na afloop van de workshop een evaluatieformulier door te sturen;
– je op de hoogte te houden van ons aanbod door middel van nieuwsbrieven middels newsletter2go en strato.nl;
– administratieve en financiële doeleinden;
– Te overleggen met collega’s over een specifieke hulpvraag van een deelnemer.

Welke gegevens worden bewaard?
– Voornaam & achternaam;
– Telefoonnummer;
– Mailadres;
– Rekeningnummer.

Beheer, hoe lang gegevens bewaard blijven
De gegevens blijven in eigen beheer van Kracht van Samen. Deze mogen ten alle tijde ingelezen, aangepast of veranderd worden. De gegevens blijven bewaard tot 5 jaar na deelname aan de workshop. Daarna worden de formulieren zorgvuldig vernietigd.

Verstrekking aan derden
Wanneer een workshop wordt aangeboden in samenwerking met een collega, buiten Kracht van samen, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens overleggen. Wanneer je je aanmeld voor de nieuwsbrief worden deze gegevens verwerkt via newsletter2go en via strato.nl. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Alle gegevens blijven binnen het team van Kracht van Samen.

Beveiliging
Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Als beveiliging hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen.

Goedkeuring
Met het invullen van je persoonsgegevens teken je automatisch voor goedkeuring van het gebruik hiervan. Je kunt ten allen tijde op je keuze terug komen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.